Statut Akcji Katolickiej w Polsce Adaptowany dla Diecezji Sosnowieckiej

Wstęp

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bardziej bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła ( Por. KK, n 33; DA, n. 20: DM n. 15). Ostateczną rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią Kościoła w realizowaniu apostolskiej misji należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła (Por. Rz 16,3; Flp 4,3).

W naszych czasach wagę tej współpracy, będącej wyrazem nie tylko przynależności do Kościoła, ale bycia Kościołem, podkreślił II Sobór Watykański i Magisterium Posoborowe. Także Ojciec Święty Jan Paweł II, mówiąc o wiernych świeckich, którzy " winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła", wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej jako niezastąpionego środka formacji apostolskiej świeckich. Akcja Katolicka była w Polsce żywa i przyniosła wiele owoców. "Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna" ( Przemówienie Jana Pawła II do biskupów polskich podczas wizyty " ad limina", 12 stycznia 1993 r.).

Podejmując wezwanie Ojca Świętego, Biskupi Polscy we współpracy z katolikami świeckimi postanawiają powołać do życia Akcję Katolicką w Polsce, która jeszcze bardziej włączy ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli "czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi" (KK, n. 33). Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą w bardziej bezpośredniej współpracy z hierarchią realizować to powołanie, jakie otrzymali na mocy sakramentów Chrztu i Bierzmowania (Por. KK, n. 33).

Statut Akcji Katolickiej

 • Rozdział I - Postanowienia ogólne

  1. Akcja Katolicka w Polsce, zwana dalej Akcją Katolicką, jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym przez Konferencje Episkopatu Polski, działającym w całym kraju (kan. 312 § 1. pkt 2 KPK), a w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją kościelną (art. 34 ust. 1).

  Czytaj więcej
 • Rozdział II - Cel i działalność Akcji

  1. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

  Czytaj więcej
 • Rozdział III - Członkowie Akcji Katolickiej, Ich prawa i obowiazki

  Wśród członków Akcji Katolickiej wyróżnia się: 1. zwyczajnych, 2. wspierających.

  Czytaj więcej
 • Rozdział IV - Struktura organizacyjna

  Strukturami organizacyjnymi Akcji Katolickiej są: A. Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej, B. Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej, C. Krajowy Instytutu Akcji Katolickiej.

  Czytaj więcej
 • Rozdział V - Zasady sprawowania funkcji

  Działalność organów Akcji Katolickiej w sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem określają regulaminy uchwalone przez te organy, zatwierdzone w diecezji przez biskupa diecezjalnego, a w zakresie ogólnopolskim przez Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej.

  Czytaj więcej
 • Rozdział VI - Majątek Akcji Katolickiej

  Majątek Akcji Katolickiej składa się z: 1. majątku Diecezjalnych Instytutów, 2. majątku Krajowego Instytutu.

  Czytaj więcej
 • Rozdział VII - Zmiana statutu i rozwiązanie Akcji Katolickiej

  Statut Akcji Katolickiej może zmienić Konferencja Episkopatu Polski z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Krajowego Instytutu, uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.

  Czytaj więcej