Jak zostać członkiem Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej

Powoływanie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickie i zorganizowanie ich współpracy z Księżmi Proboszczami, którzy, zgodnie ze statutem, są parafialnymi Asystentami Kościelnymi Akcji Katolickiej, przebiegać powinno zgodnie ze wskazaniami Listu Episkopatu Polski z 17 marca 1995 roku. Można wyróżnić trzy etapy organizowania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej:

etap informacji,
etap rozeznania sytuacji
etap kształtowania struktur i zespołów działania.

Etap informacji ma na celu zapoznanie parafian z naturą i celami Akcji Katolickiej, oraz głównymi obszarami jej działalności, którymi są: głoszenie i realizacja społecznej nauki Kościoła, ewangelizacja kultury, a także przepajanie duchem ewangelicznym sfery polityki. Dla realizacji tego celu można posłużyć się homilią czy kazaniem wygłoszonymi w czasie niedzielnej Mszy świętej. Niezbędnym jest także zorganizowanie specjalnego spotkania dla zainteresowanych, a nawet zaproszenie na nie pewnych osób, wybranych z grona parafian, które według rozeznania Księdza Proboszcza są w stanie pełnić zadanie przyszłego lidera takiej grupy. Drugi etap ma na celu rozeznanie wszystkich potrzeb życia religijnego i wspólnotowego w konkretnej parafii, a szczególnie:

zagrożeń dla wiary jakie mogą stanowić sekty lub inne grupy, oraz istniejących w danym środowisku specyficznych uwarunkowań społecznych,
niedomogów w wychowaniu religijnym i moralnym dzieci, młodzieży i dorosłych,
problemów ludzi starszych, chorych, samotnych i niezaradnych oraz sposobów zorganizowania samopomocy parafialnej,
możliwości działań w zakresie ewangelizacji kultury i wykorzystania środków społecznego przekazu (np. przez kolportaż prasy i wydawnictw katolickich, organizowanie bibliotek, przez tygodnie kultury, bądź inną działalność),
potrzeb tworzenia środowiskowych grup nacisku na rzecz zorganizowania państwowej i samorządowej opieki nad rodzinami wielodzietnymi, oraz porzuconymi i zaniedbanymi dziećmi.

W trzecim etapie przychodzi kolej na stworzenie zespołów złożonych z kilku osób pragnących włączyć się w działania nad konkretnymi inicjatywami wskazanymi w parafii w toku drugiego etapu. Zespoły te działają w ścisłej łączności z Księdzem Proboszczem i jemu składają sprawozdanie z wykonanych zadań i podjętych czynności. Potrzebny jest pewien czas, który pozwoliłby sprawdzić i uwiarygodnić przydatność tych grup i ich członków dla wspólnoty parafialnej. Ten okres umożliwi wyłonienie ludzi prawdziwie zaangażowanych, którzy w przyszłości staną się liderami tej grupy. Po około rocznej działalności przychodzi czas na przedstawienie grona tych osób Zarządowi Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, wraz z opinią Księdza Proboszcza, który po powołaniu POAK staje się jego Asystentem Kościelnym. Pozostaje jeszcze kwestia wyłonienia statutowych struktur Parafialnego Oddziału: Zarządu i Komisji Rewizyjnej.